Sản lượng ngũ cốc của Trung Quốc năm 2023 cao kỷ lục

Sản lượng ngũ cốc của Trung Quốc năm 2023 tăng 1,3% so với năm ngoái, đạt mức cao kỷ lục gần 700 triệu tấn. Số liệu được Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc công bố 11/12.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/san-luong-ngu-coc-cua-trung-quoc-nam-2023-cao-ky-luc-104309.htm