SACOMBANK lợi nhuận hơn 1.200 tỷ đồng

    Gốc

    Kết thúc 10 tháng đầu năm 2007, Sacombank đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh với tổng lợi nhuận trước thuế 1.204 tỷ đồng, tăng 169 % so với 10 tháng đầu năm 2006 và đạt hơn 100,3 % so với kế hoạch năm 2007 (1.200 tỷ đồng).

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=17821