Sà lan đâm sập cầu dây

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Dù được người dân cù lao Mỹ Phước ra hiệu dừng lại, chờ nước xuống mới qua, nhưng tài công sà lan mang BKS LA 0038H vẫn đi và húc sập cầu dây nối cù lao Mỹ Phước với đất liền.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2009/5/112592.cand