Người đứng đầu cơ sở giáo dục quyết định hình thức tổ chức dạy học trực tuyến

Đây là một trong những quy định tại Thông tư Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành.Đây là một trong những quy định tại Thông tư Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành.

Theo đó, Thông tư quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông bao gồm: tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục trực tuyến, hạ tầng kỹ thuật dạy học trực tuyến, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Mục đích của dạy học trực tuyến nhằm hỗ trợ hoặc thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông, giúp các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng dạy học và hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông; Phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Giáo dục; Mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh, tạo điều kiện để các em được học ở mọi nơi, mọi lúc.

Dạy học trực tuyến phải đảm bảo thực hiện theo nguyên tắc: nội dung phải đáp ứng mức độ hoặc yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông; Bảo đảm các điều kiện tối thiểu về hạ tầng kỹ thuật dạy học trực tuyến, đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học trực tuyến; Tuân thủ các quy định hiện hành về an toàn thông tin, quy định về dữ liệu, thông tin cá nhân, sở hữu trí tuệ theo các quy định của pháp luật.

Học sinh học trực tuyến (ảnh minh họa)

Hoạt động dạy học trực tuyến được thực hiện theo các bài học hoặc chủ đề theo chương trình GDPT, bảo đảm sự tương tác giữa giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học.

Học sinh học tập trực tuyến thực hiện các hoạt động chính như, tham dự giờ học trực tuyến, học tập, kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu của giáo viên, khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến, đặt và trả lời câu hỏi với giáo viên và học sinh khác.

Giáo viên dạy học trực tuyến thực hiện các hoạt động chính như, tổ chức giờ học trực tuyến để giảng bài và hướng dẫn học sinh học tập, giao nhiệm vụ học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, theo dõi và hỗ trợ học sinh khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến, tư vấn, hỗ trợ, trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc của học sinh.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục quyết định hình thức tổ chức dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp, tổ chức dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục trong thời gian học sinh không đến trường để học tập vì lý do bất khả kháng.

Thông tư cũng quy định việc kiểm tra, đánh giá trong dạy học trực tuyến. Trong đó, kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập trực tuyến của học sinh được thực hiện trong quá trình dạy học. Các hình thức kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong dạy học trực tuyến được thực hiện theo quy định về kiểm tra, đánh giá thường xuyên của Bộ GDĐT.

Đối với kiểm tra, đánh giá định kỳ kết quả học tập trực tuyến của học sinh được thực hiện trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định về kiểm tra, đánh giá định kỳ của Bộ GDĐT. Trong trường hợp học sinh không thể đến cơ sở giáo dục tại thời điểm kiểm tra, đánh giá định kỳ vì lý do bất khả kháng, việc tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ được thực hiện bằng hình thức trực tuyến, do người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông quyết định.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định về học liệu dạy học trực tuyến, quản lý, lưu trữ hồ sơ dạy học trực tuyến; hạ tầng kỹ thuật dạy học trực tuyến như hệ thống phần mềm dạy học trực tuyến, hạ tầng công nghệ thông tin…

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ngành, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan triển khai dạy học trực tuyến tại địa phương; xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ về nguồn lực bảo đảm hạ tầng kỹ thuật để tổ chức dạy học trực tuyến; bố trí kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng dạy học trực tuyến cho giáo viên, cán bộ quản lý và đảm bảo các điều kiện kỹ thuật tổ chức dạy học trực tuyến.

Sở GDĐT tham mưu UBND ban hành các kế hoạch, bố trí nguồn lực, chỉ đạo các sở, ngành và các cơ quan liên quan phối hợp để tổ chức dạy học trực tuyến; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng dạy học trực tuyến cho giáo viên, cán bộ quản lý…

UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng GDĐT và các cơ quan có liên quan triển khai dạy học trực tuyến tại địa phương; bố trí nguồn lực bảo đảm hạ tầng kỹ thuật để tổ chức dạy học trực tuyến trên địa bàn và bố trí kinh phí bảo đảm đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng dạy học trực tuyến cho giáo viên, cán bộ quản lý…

Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm của phòng GDĐT, cơ sở giáo dục phổ thông, giáo viên, nhân viên và học sinh trong hoạt động dạy học trực tuyến.

P.Anh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nguoi-dung-dau-co-so-giao-duc-quyet-dinh-hinh-thuc-to-chuc-day-hoc-truc-tuyen-20210408171521802.htm