Đắk Lắk tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã dành nhiều thời gian và công sức cho công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực sự coi đây là nhiệm vụ then chốt của Đảng bộ.

Nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả

Công tác tổ chức xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm chỉ đạo và đạt được kết quả quan trọng. Đến nay, 100% thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đều có chi bộ. Các tổ chức cơ sở đảng được sắp xếp lại theo từng loại hình, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và hoạt động có hiệu quả hơn; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên; số tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh bình quân hằng năm đạt từ 50% trở lên; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng yếu kém giảm; chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên; vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở ngày càng được phát huy.

Một góc TP. Buôn Ma Thuột - trung tâm Chính trị, Hành chính của tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Chinhphu.vn).

Công tác quản lý đảng viên được thực hiện theo đúng quy định; phát triển đảng viên mới hằng năm liên tục tăng cao. Từ năm 2016 đến nay, toàn đảng bộ tỉnh đã kết nạp được gần 18.000 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của đảng bộ tỉnh lên gần 90.000 đồng chí; bình quân mỗi năm kết nạp trên 3.500 đảng viên. Cơ cấu đội ngũ đảng viên có nhiều chuyển biến; tỷ lệ đảng viên là đoàn viên thanh niên, đảng viên là nữ, dân tộc thiểu số, trí thức, đảng viên ở nông thôn chất lượng ngày càng cao, góp phần củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả toàn diện, nhiều lĩnh vực có sức vươn ra tầm khu vực, quốc gia, quốc tế. Những thành quả đó tạo tiền đề và động lực quan trọng để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk bước vào một giai đoạn phát triển mới, bứt phá đi lên.

Theo đồng chí H'Lim Niê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk, công tác tổ chức, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên không ngừng được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng được đổi mới và hiệu quả. Cấp ủy các cấp tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên. Việc kiện toàn, sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị theo Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII được thực hiện với quyết tâm cao, đạt kết quả tích cực.

Đặc biệt, lần đầu tiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk thực hiện việc đánh giá cán bộ thông qua việc báo cáo chương trình hành động và cam kết thực thi trước khi làm quy trình giới thiệu ứng cử, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện, cụ thể là chức danh Bí thư Huyện ủy Lắk và Buôn Đôn; tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh Giám đốc Sở Công thương … Với cách làm mới trong đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đã góp phần chống chạy chức, chạy quyền, được dư luận quan tâm, đánh giá cao. Cuộc vận động: “Hiến kế xây dựng Đắk Lắk văn minh, giàu đẹp” lần đầu tiên được tổ chức trong năm 2020 đã tạo niềm tin mới trong cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và người dân về sự cầu thị, lắng nghe của lãnh đạo tỉnh cho phát triển nhanh, bền vững tỉnh Đắk Lắk.

Kiện toàn bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị toàn tỉnh trong sạch, vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị, xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, từng bước xứng đáng vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên”.

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường (giữa, hàng đầu) thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân về công tác đổi mới cán bộ. (Ảnh: Cao Nguyên).

Để đạt mục tiêu trên, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk tiếp tục lãnh đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền và hệ thống chính trị. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, điều kiện hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận, cổ vũ toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân trong tỉnh tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường, Đảng bộ tỉnh quyết tâm chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá trong thời gian tới, trong đó, đặc biệt coi trong công tác đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tâm, có tài đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; tập trung thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng Đảng ở các cấp, nhất là cán bộ trong diện quy hoạch.

Bước vào năm 2021, là năm bứt phá để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, để đạt được mục tiêu đề ra trong hành trình xây dựng Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thống nhất, có quyết tâm chính trị cao, đổi mới, hành động quyết liệt, huy động tối đa mọi nguồn lực. Đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, trình độ và trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Nguyễn Văn Chiến

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/dak-lak-tap-trung-xay-dung-he-thong-chinh-tri-trong-sach-vung-manh-575438.html