S-Fone khai trương TTDVKH tại Nha Trang và Huế

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Ngày 19/12/2007, S-Fone đã khai trương trung tâm Dịch Vụ Khách Hàng (TTDVKH) mới tại số 80 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hòa. Ngày 28/12/2007, S-Fone sẽ thêm 1 TTDVKH tại Huế.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=8644&t=pcolarticle