S-Fone có tính cước sai

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Theo kiểm tra của một đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, đối với chỉ tiêu đo kiểm về tính cước, tỉ lệ sai sót của MobiFone và VinaPhone đếu là 0%; trong khi đó tỉ lệ sai sót của S-Fone 0,093%.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2007/10/77251.cand