S? d?ng gi?y ph?p l?i xe b?ng v?t li?u gi?y c? b? ph?t?

(VTC News) - T?ng c?c ???ng B? ?? ph?t ?i th?ng tin ch?nh th?c v? t?nh h?p ph?p c?a gi?y ph?p l?i xe b?ng ch?t li?u gi?y.

T?ng c?c ???ng b? Vi?t Nam kh?ng ??nh gkh?ng c? quy ??nh x? ph?t h?nh ch?nh ??i v?i ng??i s? d?ng Gi?y ph?p l?i xe (GPLX) b?ng v?t li?u gi?y do c? quan c? th?m quy?n c?p c?n th?i h?n s? d?ng ghi tr?n GPLX m? ch?a ??i sang GPLX b?ng v?t li?u PET.

C? th?, ng?y 12/11, T?ng c?c ???ng b? Vi?t Nam ?? c? c?ng v?n h?a t?c g?i S? Giao th?ng v?n t?i c?c t?nh, th?nh ph? tr?c thu?c trung ??ng v? vi?c ??i GPLX b?ng gi?y sang gi?p ph?p b?ng v?t li?u PET.

Theo T?ng c?c ???ng b?, th?i gian g?n ??y s? l??ng ng??i c? nhu c?u ??i GPLX b?ng gi?y sang gi?y ph?p b?ng v?t li?u PET t?ng ??t bi?n, g?y qu? t?i cho vi?c c?p GPLX.

Gi?y ph?p l?i xe c? b?ng ch?t li?u gi?y n?u c?n h?n v?n ???c s? d?ng h?p ph?p (?nh: Minh Chi?n)

Nguy?n nh?n do xu?t hi?n th?ng tin sai l?ch l? gsau th?i ?i?m 31/12/2104 GPLX b?ng v?t li?u gi?y n?u kh?ng ??i sang GPLX PET s? kh?ng c?n ???c s? d?ng h.

T?ng c?c ???ng b? kh?ng ??nh, GPLX b?ng v?t li?u gi?y sau n?m 2014 v? gi?y ph?p l?i xe m? t? b?ng v?t li?u gi?y sau n?m 2020 n?u c?n h?n s? d?ng ghi tr?n gi?y ph?p th? v?n c?n hi?u l?c s? d?ng, ???c ??i sang GPLX b?ng v?t li?u PET khi h?t h?n ho?c khi c? nhu c?u.

T?ng c?c ???ng b? cho bi?t, hi?n nay kh?ng c? quy ??nh x? ph?t vi ph?m h?nh ch?nh ??i v?i ng??i s? d?ng GPLX b?ng v?t li?u b?ng gi?y do c? quan c? th?m quy?n c?p c?n th?i h?n s? d?ng nh?ng ch?a ??i sang GPLX b?ng v?t li?u PET.

T?ng c?c ???ng b? c?ng ?? ngh? c?c S? Giao th?ng v?n t?i t?ng c??ng n?ng l?c, th?c hi?n c?i c?ch h?nh ch?nh, t?ng th?i gian l?m vi?c c?a b? ph?n c?p, ??i GPLX ?? gi?i quy?t k?p th?i nhu c?u ??i GPLX c?a ng??i d?n.

Minh Chi?n

Video ?ang ???c xem nhi?u