"Ranh" ngôn mới: Dân chơi không sợ tuyết rơi (2)

Mưa rơi nhằm nhò gì, bây giờ phải thêm cả "tuyết rơi" mới là điều kiện thử thách "dân chơi"!

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*