Rà soát nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản đề nghị các Bộ, cơ quan, địa phương rà soát các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao từ ngày 01/01/2016 đến ngày 10/12/2016.

Để tổng hợp chung tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27/7/2014 và chuẩn bị xây dựng báo cáo tổng kết năm 2016, Văn phòng Chính phủ kính đề nghị các Bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện rà soát các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao từ ngày 01/01/2016 đến ngày 10/12/2016, trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi, kết nối liên thông từ Văn phòng Chính phủ đến Bộ, cơ quan, địa phương, đồng thời rà soát các nhiệm vụ giao qua đường văn bản mà Bộ, cơ quan, địa phương đã nhận được (bao gồm cả nhiệm vụ giao trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các văn bản mật, tối mật, tuyệt mật; văn bản quy phạm pháp luật), khẩn trương đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện theo đúng yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Tổng hợp, báo cáo kết quả tình hình thực hiện những nhiệm vụ trên gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 15/12/2016 qua hộp thư điện tử vutonghop@chinhphu.vn để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2016.

Đối với các Bộ, cơ quan, đia phương mà Đoàn kiểm tra của Thủ tướng đã đến kiểm tra (các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Chính phủ; UBND thành phố Hà Nội; UBND Thành phố Hồ Chí Minh; Tập đoàn Điện lực Việt Nam) ngoài nội dung nêu trên, trong báo cáo có thêm mục nêu kết quả đã thực hiện các nhiệm vụ quá hạn như đã cam kết với Đoàn kiểm tra tại thời điểm Đoàn kiểm tra của Thủ tướng đến làm việc.

Quá ngày 15/12/2016, Bộ, cơ quan, địa phương nào không gửi báo cáo, Văn phòng Chính phủ sẽ tổng hợp, báo cáo tại phiên họp Chính phủ tháng 12/2016.

Minh Hiển