Ra quy chế phối hợp chống vi phạm về TT&TT

    ICTNews
    Gốc

    ICTnews - Thành phố Hà Nội vừa ra ban hành quy chế phố hợp trong phòng, chống vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (TT&TT) trên địa bàn.

    Theo quy chế này, có 6 nội dung phối hợp chính gồm: phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực TT&TT; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực TT&TT; cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ công tác quản lý và khi phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực TT&TT; phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực TT&TT theo quy định của pháp luật; phối hợp điều tra, xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực TT&TT; phối hợp trong việc tham mưu, đề xuất với UBND Thành phố các cơ chế, giải pháp nâng cao hiệu quả việc phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực TT&TT. Trong quá trình phối hợp, để đảm bảo việc cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm pháp luật được kịp thời, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có thể cung cấp bằng các hình thức: điện thoại, E-mail, nhắn tin, băng ghi âm… sau đó thực hiện thông tin bằng văn bản có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp (đối với văn bản điện tử thì việc xác nhận là chữ ký điện tử). Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia phối hợp có trách nhiệm cử cán bộ phụ trách việc theo dõi, cập nhật thông tin, làm đầu mối trong việc tiếp nhận thông tin, giao nhận tài liệu, số liệu liên quan. Cán bộ được giao nhiệm vụ có trách nhiệm đảm bảo bí mật thông tin theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật cung cấp thông tin, kịp thời báo cáo lãnh đạo trực tiếp quản lý xử lý thông tin để chỉ đạo công tác phối hợp. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/9/2009.

    Nguồn ICTNews: http://ictnews.vn/Home/Bo-TT-TT/Ra-quy-che-phoi-hop-chong-vi-pham-ve-TTTT/2009/09/2SVMC7220794/View.htm