Ra mắt Trung tâm nghiên cứu âm nhạc dân tộc Việt Nam

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam vừa ra mắt Trung tâm nghiên cứu âm nhạc dân tộc Việt Nam.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=122560&sub=134&top=43