Ra mắt Trung tâm Giám định quyền tác giả, quyền liên quan

Cục Bản quyền tác giả (Bộ VHTT&DL) vừa ra mắt Trung tâm Giám định quyền tác giả, quyền liên quan trực thuộc Cục.

Ra mắt Trung tâm Giám định quyền tác giả, quyền liên quan - Ảnh 1

Theo đó, Trung tâm có nhiệm vụ tư vấn chuyên môn, pháp luật về giám định quyền tác giả, quyền liên quan; xây dựng nguồn dữ liệu thông tin về quyền tác giả, quyền liên quan để phục vụ hoạt động giám định; tiếp nhận và thực hiện giám định quyền tác giả, quyền liên quan theo trưng cầu, yêu cầu của các tổ chức, cá nhân; thực hiện các quyền và nghĩa vụ của tổ chức giám định sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật…

M.Quân