Ra mắt trang thông tin pháp luật về tài chính

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Bộ Tài chính vừa ra mắt trang thông tin pháp luật tài chính tại địa chỉ: http://www.mof.gov.vn nhằm cung cấp thông tin và hỗ trợ pháp luật cho các cá nhân, doanh nghiệp.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/195085