Ra mắt Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bắc Giang khóa XVII

Sáng 31/8, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bắc Giang, khóa XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã ra mắt tại Đại hội.

 Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bắc Giang, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 39 đồng chí. Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bắc Giang có tuổi trung bình là 32 tuổi, đồng chí nhiều tuổi nhất sinh năm 1984, ít tuổi nhất sinh năm 1995 (27 tuổi). Tỷ lệ nữ trong Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bắc Giang khóa mới chiếm 26 %.

Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bắc Giang, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 39 đồng chí. Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bắc Giang có tuổi trung bình là 32 tuổi, đồng chí nhiều tuổi nhất sinh năm 1984, ít tuổi nhất sinh năm 1995 (27 tuổi). Tỷ lệ nữ trong Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bắc Giang khóa mới chiếm 26 %.

Nhiệm kỳ qua, phong trào thanh niên tình nguyện tiếp tục được triển khai sáng tạo, rộng khắp, thường xuyên từ tỉnh đến cơ sở, mang lại hiệu quả trên nhiều mặt, tạo được dấu ấn xã hội, đặc biệt trong các dịp tình nguyện cao điểm. Các cơ sở Đoàn trong tỉnh Bắc Giang đã tổ chức trên 11.300 hoạt động tình nguyện, thu hút gần 565.600 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Đại biểu bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bắc Giang, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Nhiệm kỳ 2022 – 2027, Tỉnh Đoàn Bắc Giang xác định mục tiêu đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn. Đặc biệt, Tỉnh Đoàn Bắc Giang chú trọng bồi dưỡng thế hệ trẻ có khát vọng cống hiến, xây dựng quê hương, có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, tinh thần thượng tôn pháp luật, lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa và có ý chí tự lực, tự cường. Tuổi trẻ Bắc Giang phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đi đầu trong chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Để đạt được những mục tiêu trong nhiệm kỳ mới, Tỉnh Đoàn Bắc Giang triển khai các phong trào hành động đảm bảo tính rộng khắp, hiệu quả, bền vững, sáng tạo, trong đó chú trọng lấy thanh niên là trung tâm, chủ thể của hoạt động. Những mô hình, cách làm hiệu quả được lựa chọn để nhân rộng theo hướng có chiều sâu, bền vững trong Đoàn, tạo dấu ấn xã hội tích cực. Đồng thời, các hoạt động của các cấp Đoàn trong tỉnh Bắc Giang cần gia tăng hàm lượng tri thức, sáng tạo gắn với chuyên môn, thế mạnh của từng đối tượng thanh niên trong giải quyết các vấn đề mới, khó tại địa phương, đơn vị.

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Tỉnh Đoàn Bắc Giang thực hiện chủ trương “3 liên kết” (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng) trong triển khai các hoạt động tình nguyện. Tuổi trẻ Bắc Giang coi trọng tổ chức hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ; đồng thời khuyến khích tổ chức các hoạt động tình nguyện theo dự án, giai đoạn nhiều năm tại một địa điểm để giải quyết triệt để vấn đề trên địa bàn.

Trong nhiệm kỳ mới, tuổi trẻ Bắc Giang coi trọng tổ chức hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ; đồng thời khuyến khích tổ chức các hoạt động tình nguyện theo dự án, giai đoạn nhiều năm tại một địa điểm để giải quyết triệt để vấn đề trên địa bàn.

Nguyễn Thắng - Như Ý

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ra-mat-ban-chap-hanh-tinh-doan-bac-giang-khoa-xvii-post1466114.tpo