Ra biển bằng tàu lớn, thủy thủ giỏi

    Gốc

    ông Trương Hoàng Lương, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Kiên Long, đã nói như vậy và nhấn mạnh phải nâng cao tầm nhìn, chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho hội nhập

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/viec-lam/206770.asp