Quyết toán công trình hoàn thành mở rộng, cải tạo Nhà điều hành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ĐHQG tại Hòa Lạc

Về vấn đề phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành mở rộng, cải tạo Nhà điều hành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQG) tại Hòa Lạc, mới đây Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2707/BXD-KHTC.

Ảnh minh họa.

Ngày 10/11/2017, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2707/BXD-KHTC gửi Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng ĐHQG tại Hòa Lạc sau khi nhận được Tờ trình số 368/TTr-BQLDA ngày 17/10/2017 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ĐHQG tại Hòa Lạc về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành: Mở rộng, cải tạo Nhà điều hành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ĐHQG Hà Nội tại Hòa Lạc.

Căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; căn cứ quy mô công trình, sau khi xem xét, Bộ Xây dựng ủy quyền cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ĐHQG Hà Nội tại Hòa Lạc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành: Mở rộng, cải tạo Nhà điều hành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng ĐHQG Hà Nội tại Hòa Lạc theo đúng các quy định hiện hành, báo cáo Bộ Xây dựng.

Linh Nguyễn