Quyết tâm khắc phục chồng chéo trong công tác thanh, kiểm tra

Đó là ý kiến chỉ đạo của Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu tại cuộc họp giao ban công tác tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2016 diễn ra sáng ngày 9/11/2016. Tham dự cuộc họp có các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Nguyễn Đức Hạnh, Ngô Văn Khánh, Đặng Công Huẩn, Nguyễn Văn Thanh; đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị và các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan TTCP.

Quyết tâm khắc phục chồng chéo trong công tác thanh, kiểm tra - Ảnh 1

Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu tại buổi làm việc. Ảnh: PH

Báo cáo kết quả công tác thanh tra tháng 10/2016 tại buổi làm việc cho thấy, trong tháng 10, TTCP đã ban hành 6 kết luận thanh tra; báo cáo kết quả thực hiện 5 kết luận thanh tra; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện kết luận, báo cáo 10 cuộc thanh tra; ban hành 1 quyết định rà soát, đánh giá kết quả thực hiện kết luận thanh tra; thực hiện giám sát, theo dõi các đoàn thanh tra và đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra theo kế hoạch; hoàn thiện trình Thủ tướng phê duyệt Định hướng công tác thanh tra 2017; ban hành văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2017.

Về công tác tiếp công dân, trong tháng 10, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã tiếp 1.790 lượt công dân đến trình bày 447 vụ việc, trong đó khiếu nại 281 việc, tố cáo 61 việc, kiến nghị và phản ánh 105 việc; có 44 lượt đoàn đông người. So với tháng 9/2016, số lượt người tăng 53,4% (1.790/1.167), số lượt đoàn đông người tăng 19% (44/37), số vụ việc tăng 10% (447/406). Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan tới lĩnh vực đất đai chiếm 62% (277/447). Số lượng đơn thư phải xử lý trong tháng là 2.238 đơn, đã xử lý 1.241 đơn, hiện còn 997 đơn đang xử lý.

Phát hành 219 văn bản hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết; 61 văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết; tiếp nhận 13 văn bản phúc đáp phiếu chuyển đơn của TTCP liên quan đến khiếu nại, tố cáo của các bộ, ngành, địa phương. Ban hành 5 báo cáo, kết luận, thông báo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), đã hoàn thành Báo cáo PCTN 2016 của Chính phủ để báo cáo tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội Khóa XIV; xây dựng báo cáo các thông tin về tổ chức, cá nhân người Việt Nam nêu trong “tài liệu Panama” báo cáo Thủ tướng Chính phủ; xây dựng báo cáo đánh giá tình hình tham nhũng năm 2016 theo Thông tư số 04/2014/TT-TTCP ngày 18/9/214 của TTCP.

Quyết tâm khắc phục chồng chéo trong công tác thanh, kiểm tra - Ảnh 2

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: PH

Phát biểu kết luận, Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu đánh giá cao các ý kiến tham gia phát biểu tại buổi làm việc đồng thời biểu dương và đánh giá cao nỗ lực cố gắng của các cục, vụ, đơn vị trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của tháng 10. Các cục, vụ, đơn vị đã chủ động tham mưu tốt công việc được giao, đã ban hành được nhiều kết luận thanh tra, trình Thủ tướng về định hướng công tác ngành 2017 và đang trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện; hoàn thành báo cáo PCTN trình Quốc hội.

Nói về nhiệm vụ trọng tâm tháng 11, Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu đã chỉ ra một số nhiệm vụ triển khai chậm so với tiến độ, do đó lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo tại giao ban để quán triệt thực hiện tốt nhiệm vụ tại đơn vị.

Tổng Thanh tra yêu cầu, các cục, vụ, đơn vị quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch và đột xuất.

Trong công tác thanh tra, các cục, vụ tập trung ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc, nhất là các cuộc thanh tra đã quá hạn. Cục II sớm đề xuất phương án xử lý để kết thúc cuộc thanh tra tại Khánh Hòa. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2016; đẩy nhanh tiến độ các cuộc thanh tra đang triển khai; xem xét, bố trí việc dừng thanh tra trực tiếp tại các đơn vị trước ngày 31/12/2016.

Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra thực hiện công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra theo kế hoạch; tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; tổng hợp kết quả thực hiện việc kiến nghị về sửa đổi cơ chế, chính sách qua các cuộc thanh tra kết luận trong năm 2016.

Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp hướng dẫn các cơ quan thanh tra xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2017, bảo đảm kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, hạn chế chồng chéo theo đúng tinh thần Định hướng công tác thanh tra năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tổng Thanh tra lưu ý, các cục, vụ, đơn vị rà soát đánh giá lại toàn bộ các công việc được giao, đề ra phương hướng thực hiện cụ thể cho từng việc; tập trung làm tốt hội nghị cải cách hành chính và hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin tại TTCP sắp tới; triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, quyết tâm khắc phục chồng chéo trong công tác thanh kiểm tra giữa các bộ, ngành, địa phương; đánh giá hiệu quả và đôn đốc việc thực hiện tiếp công dân tại từng địa phương…

Phương Hiếu