Quyết định việc quản lý, sử dụng tầng 1 nhà tái định cư và chế độ, chính sách cán bộ MTTQ, đoàn thể cơ sở

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đây là những nội dung cơ bản dự kiến được HĐND TP xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 12, tổ chức trong 3 ngày, từ 7-11/4 tới. Cùng với 2 nội dung trên, HĐND TP cũng xem xét báo cáo và tờ trình về những giải pháp chủ yếu và một số cơ chế chính sách để phát triển kinh tế Thủ đô

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=41191