Quyết định về việc kiện toàn Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016 của tỉnh Nghệ An

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2336/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc iẩ̀n thứ IX năm 2016;

Căn cứ Kế hoạch số 112/KH-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 20ỉ 6 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tại Tờ trình số 342/TTr-SGĐ&ĐT ngày 15 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kiện toàn Ban Tố chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016 của tỉnh Nghệ An, gồm các Ông (Bà) có tên sau:

1. Ông Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBMB tỉnh - Trưởng Ban;

2.Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Giám đốc Sở GD&ĐT - Phó Trưởng Ban thường trực;

3.Ông Hồ Mậu Thanh - Giám đốc Sở Văn hóa - TT và DL - Phó Ban;

4.Ông Nguyễn Hoàng - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT - Phó Ban;

5.Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Ủy viên;

6.Mời ông Ngô Đình Phương - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Vinh - Ủy viên;

7.Ồng Lê Đức Cường - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Ủy viên;

8.Bà Nguyễn. Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL - Ủy viên;

9.Ông Nguyễn Ngọc Đức, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Ủy viên;

10.Ông Nguyễn Hữu Mão, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên;

11.Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Ủy viên;

12.Ông Nguyễn Ngọc Chiến - Phổ Tham mun trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Ủy viên;

13.Ông Nguyễn Đình Lợi - Phó Giám đốc Sở Xây dựng - Ủy viên;

14.Ông Nguyễn Xuân Hồng - Phó Giám đốc sở Y tế - Ủy viên;

15.Ông Phạm Hồng Quang - Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải - Ủy viên;

16.Ông Thái Huy Vinh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT - Ủy viên;

17.Ông Lưu Đức Thuyên - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT - Ủy viên;

18.Ông Trần Minh Ngọc - Phó Giám đốc Đài PT-TH tỉnh - Ủy viên;

19.Bà Hồ Thị Ngân - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An - Ủy viên;

20.Ông Bành Hồng Hiển - Phó Giám đốc Điện lực Nghệ An - Ủy viên;

21.Ông Dương Hoàng Vũ - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn - Ủy viên;

22.Ông Đậu Vĩnh Thịnh - Phó Chủ tịch ƯBND thành phố Vinh - Ủy viên;

23.Ông Đào Công Lợi - Chánh Văn phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên;

24.Ông Võ Vân Mai - Trưởng phòng GDTrH, Sở Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên;

25.Ông Trần Thế Sơn - Trưởng phòng GDTH, Sở Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên;

26.Bà Võ Thị Thanh Bình - Phó Trưởng phòng KH-TC, Sở GD&ĐT - Ủy viên;

27.Ông Nguyễn Văn Khương - Phó Trưởng phòng KH-TC, Sở GD&ĐT - Ủy viên;

28.Ông Chu Tú Toàn - Phó Trưởng phòng Văn xã - Ngoại vụ, Văn phòng UBND tỉnh - Ủy viên;

29.Ông Thúc Văn Tài - Chuyên viên Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT - Ủy viên;

Điều 2. Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX - năm 2016 của tỉnh Nghệ An có nhiệm vụ - phối hợp với Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc chuẩn bị các điều kiện về nội dung, cơ sở vật chất, tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016 tại tỉnh Nghệ An thành công;

Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016 của tỉnh Nghệ An tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Ủy quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Tồ thư ký giúp việc Ban Tổ chức.

Điều 3, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4541/QĐ.UBND.VX, ngày 12 tháng 11 năm 2012 của UBND tỉnh .

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Sở Giáo dục và Đào tạo và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch

Nguyễn Xuân Đường