Quyết định số 69/2008/QĐ-TTg

QĐND Online - Về việc phê duyệt bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II và danh sách xã ra khỏi diện đầu tư của

QĐND Online - Về việc phê duyệt bổ sung danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình 135 giai đoạn II và danh sách xã ra khỏi diện đầu tư của
Chương trình 135 giai đoạn II

Mời bạn đọc xem thông tin tại đây: image.qdnd.vn/upload/chinhsach/QD69-2008.pdf

Mạnh Thắng