Quyền lợi người có thẻ BHYT phụ thuộc vào mức đóng?

Quyền lợi của người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh là như nhau.

Quyền lợi người có thẻ BHYT phụ thuộc vào mức đóng? - Ảnh 1

Bảo hiểm xã hội Bình Dương trả lời:

- Trước tiên xin nói rõ để quý đơn vị và người lao động hiểu: Nguyên tắc của bảo hiểm nói chung là tính cộng đồng, chia sẻ rủi ro lẫn nhau giữa những người tham gia. Riêng về chính sách BHYT ở nước ta, điều này được thể hiện trong Luật BHYT và Luật BHYT sửa đổi, bổ sung như sau:

+ Khoản 1, Điều 2: “Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện và các đối tượng có trách nhiệm tham gia theo quy định của luật này”.

+ Điều 3: Nguyên tắc bảo hiểm y tế

1. Bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia bảo hiểm y tế.

2. Mức đóng bảo hiểm y tế được xác định theo tỉ lệ phần trăm của tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (sau đây gọi chung là tiền lương tháng), tiền lương hưu, tiền trợ cấp hoặc mức lương cơ sở.

3. Mức hưởng bảo hiểm y tế theo mức độ bệnh tật, nhóm đối tượng trong phạm vi quyền lợi và thời gian tham gia bảo hiểm y tế.

4. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế do Quỹ Bảo hiểm y tế và người tham gia bảo hiểm y tế cùng chi trả.

5. Quỹ Bảo hiểm y tế được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch, bảo đảm cân đối thu, chi và được Nhà nước bảo hộ.

- Như vậy, quyền lợi của người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh là như nhau, không phân biệt số tiền và mức đóng.

D.B