Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong WTO

Ngoài các định chế về quy tắc xuất xứ (QTXX) trong giai đoạn quá độ (xem số báo ra ngày 08/10/2007), Hiệp định về QTXX còn đưa ra các định chế khi đã có kết quả của chương trình hài hòa các QTXX và triển khai kết quả...Chi tiết...