Quý IV/2022, thanh lý và nhượng bán tài sản cố định giúp BAF Việt Nam thoát lỗ

CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (mã BAF – sàn HoSE) ghi nhận doanh thu tăng 60,2%, nhưng lợi nhuận lại giảm 91,2% trong quý cuối năm 2022.

Lợi nhuận quý IV giảm 91,2% về còn 6,73 tỷ đồng

Trong quý IV/2022, BaF Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 2.158,2 tỷ đồng, tăng 60,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 6,73 tỷ đồng, giảm 91,2% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 10,4% về còn 2,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 55,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 77,73 tỷ đồng về 62,49 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 0,35 tỷ đồng về 4 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 0,18 tỷ đồng về 25,42 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 78,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 20,75 tỷ đồng lên 47,14 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 32,3 lần so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 17,46 tỷ đồng lên 18 tỷ đồng (cùng kỳ 0,54 tỷ đồng) và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp), trong quý IV, BaF Việt Nam ghi nhận lỗ 10,07 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 88,23 tỷ đồng, tức giảm 98,3 tỷ đồng.

Cơ cấu thu nhập khác trong năm 2022 (Nguồn: BAF).

Cơ cấu thu nhập khác trong năm 2022 (Nguồn: BAF).

Như vậy, Công ty thoát lỗ trong quý IV chủ yếu nhờ lợi nhuận khác. Trong đó, Công ty không thuyết minh cơ cấu thu nhập khác trong quý IV nhưng thuyết minh cả năm 2022, thu nhập khác tăng đột biến chủ yếu do lãi từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định.

Chính vì vậy, BaF Việt Nam thoát lỗ quý IV chủ yếu nhờ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định.

Lũy kế trong năm 2022, BaF Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 7.047,3 tỷ đồng, giảm 32,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 292,97 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu giảm 43% về 5.950 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 24,8% lên 402 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022 với lợi nhuận đạt 292,97 tỷ đồng, Công không hoàn thành kế hoạch mà chỉ đạt 72,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong năm 2022, BaF Việt Nam ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 203,8 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 207,3 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 768,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 792,7 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của BaF Việt Nam giảm 10,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 548,9 tỷ đồng về 4.908,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.682,6 tỷ đồng, chiếm 34,3% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 1.096,2 tỷ đồng, chiếm 22,3% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 875,3 tỷ đồng, chiếm 17,8% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác ghi nhận 496,8 tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong năm, biến động lớn chủ yếu tiền và đầu tài chính ngắn hạn giảm 27,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 96,7 tỷ đồng về 251,4 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn giảm 41,2% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.180,8 tỷ đồng về 1.682,6 tỷ đồng; tồn kho giảm 19,5% so với đầu năm, tương ứng giảm 212,4 tỷ đồng về 875,3 tỷ đồng …

Ngoài ra, tính tới cuối năm 2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 486% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 792,7 tỷ đồng lên 955,8 tỷ đồng và chiếm 19,5% tổng nguồn vốn (đầu năm chỉ chiếm 3% tổng nguồn vốn).

Phải trả người bán ngắn hạn giảm mạnh trong năm 2022 (Nguồn: BAF)

Thêm nữa, trong năm 2022, khoản mục phải trả người bán ngắn hạn bất ngờ giảm 48,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.840,5 tỷ đồng về 1.933,8 tỷ đồng và chiếm 39,4% tổng nguồn vốn. Trong đó, Công ty không thuyết minh khoản mục giảm chủ yếu, chỉ ghi phải trả người bán ngắn hạn khác giảm từ 3.148,3 tỷ đồng về 1.323,5 tỷ đồng.

Lãnh đạo cao cấp đồng loạt bán và giảm sở hữu

Về cơ cấu cổ đông cũng có sự biến động khi bà Bùi Hương Giang, Tổng giám đốc đã giảm sở hữu từ 13,25% về chỉ còn 3,38% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn; ông Phan Ngọc Ân, thành viên HĐQT cũng bán ra toàn bộ cổ phiếu để giảm sở hữu từ 6,35% về còn 0% vốn điều lệ. Ngược lại, CTCP Siba Holdings lại nâng sở hữu từ 0% lên 39,26% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn nhất.

Lãnh đạo liên tục bán ra cổ phiếu và giảm sở hữu trong năm 2022 (Nguồn: BAF).

Thêm nữa, ông Lê Xuân Thọ, thành viên HĐQT vừa bán ra 795.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 839.200 cổ phiếu (0,58% vốn điều lệ) về còn 44.200 cổ phiếu (0,03% vốn điều lệ), giao dịch được thực hiện từ ngày 28/12/2022 đến ngày 10/1/2023.

Kế toán trưởng bị bán giải chấp 9 phiên mới công bố

Ở một diễn biến khác, ông Ngô Cao Cường, Kế toán trưởng CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam vừa bị bán giải chấp 24.500 cổ phiếu BAF để giảm sở hữu từ 66.900 cổ phiếu về còn 42.400 cổ phiếu, giao dịch được thực hiện từ ngày 14/11 đến ngày 21/11/2022.

Điểm đáng lưu ý, ngày 5/12, CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam mới công bố thông tin Kế toán trưởng bị bán giải chấp và ngày 6/12, thông tin mới được công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE).

Như vậy, kết thúc 9 phiên giao dịch, Kế toán trưởng CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam mới công bố thông tin bị bán giải chấp.

Theo điểm đ, Điều 33 của Thông tư 96/2020/TT-BTC quy định: “Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch (trường hợp giao dịch kết thúc trước thời hạn đăng ký) hoặc kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch, người nội bộ và người có liên quan phải công bố thông tin về kết quả giao dịch đồng thời giải trình nguyên nhân không thực hiện được giao dịch hoặc không thực hiện hết khối lượng đăng ký (nếu có) theo mẫu quy định tại Phụ lục XV hoặc Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư này”.

Như vậy, căn cứ quy định luật pháp hiện hành, Kế toán trưởng CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam có dấu hiệu báo cáo kết quả giao dịch trễ hơn so với quy định.

Được biết, cổ phiếu BAF chỉ là một cổ phiếu mới niêm yết trên sàn HoSE hơn 1 năm, cổ phiếu niêm yết ngày 3/12/2021. Trong đó, Chủ tịch là ông Trương Sỹ Bá, đồng thời ông cũng là Chủ tịch Tập đoàn Tân Long.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/1, cổ phiếu BAF tăng 450 đồng lên 18.650 đồng/cổ phiếu.

Duy Bắc

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/quy-iv2022-thanh-ly-va-nhuong-ban-tai-san-co-dinh-giup-baf-viet-nam-thoat-lo-d182921.html