Quý III, sẽ hoàn thiện đề án tái cấu trúc DNNN

(ĐTCK) Bộ Tài chính vừa có công văn về việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nhằm thúc đẩy tiến tình xây dựng, lập Đề án Tái cơ cấu DN nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015.

Theo đó, Hội đồng thành viên các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước phải xây dựng Đề án Tái cơ cấu gửi lấy ý kiến tham gia của các bộ và xin ý kiến thẩm định của bộ quản lý ngành, trước khi trình Thủ tướng Chính phủ hoặc bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND (theo cấp ký quyết định thành lập) phê duyệt trong quý III/2012.

Đề án phải bao gồm các nội dung như: số lượng, danh sách cụ thể các DNNN nắm giữ theo các tỷ lệ khác nhau, giải pháp để hoàn thành cổ phần hóa, sắp xếp lại DN; nhiệm vụ kinh doanh, ngành nghề chính, chiến lược phát triển đến năm 2015, tầm nhìn năm 2020; phương án tài chính kinh doanh; phương án thoái vốn ngoài ngành, lộ trình thực hiện.

Định kỳ hàng quý, trước ngày 15 của tháng kết thúc quý, hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, bộ quản lý ngành hoặc UBND cấp tỉnh tình hình triển khai xây dựng đề án và kết quả thực hiện.

B.S

Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA BẠN

Tên của bạn

Email của bạn

Nhập mã