Quý I, Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị xử lý 1.811 tỷ đồng

(HQ Online)- Theo Thanh tra Bộ Tài chính, quý I-2016, đơn vị đã phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính 1.811.076 triệu đồng, trong đó kiến nghị thu nộp NSNN 76.875 triệu đồng.

Quý I, Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị xử lý 1.811 tỷ đồng - Ảnh 1

Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện nhiều vi phạm trong quản lý, thực hiện chính sách chế độ về tài chính, ngân sách. Ảnh Internet.

hanh tra Bộ Tài chính đã triển khai 6 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2016 và lưu hành 21 kết luận thanh tra thuộc kế hoạch thanh tra năm 2015 chuyển sang.

Qua thanh tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính 1.811.076 triệu đồng, trong đó: Kiến nghị thu nộp ngân sách nhà nước 76.875 triệu đồng; giảm trừ dự toán kinh phí, giảm trừ cấp phát kinh phí 2.033 triệu đồng; giảm trừ thanh quyết toán, không thanh toán kinh phí 146.326 triệu đồng; xử lý tài chính khác 1.585.842 triệu đồng.

Bên cạnh công tác thanh tra, kiểm tra, công tác xử lý sau thanh tra ngày càng được chú trọng. Các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã thực hiện kiến nghị xử lý tài chính 41.657 triệu đồng (số thực hiện kiến nghị bao gồm cả các khoản thu từ các kiến nghị năm trước).

Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện nhiều vi phạm trong quản lý, thực hiện chính sách chế độ về tài chính, ngân sách như: Trong công tác quản lý và điều hành ngân sách, UBND các tỉnh giao dự toán chi đầu năm chưa tốt gây mất cân đối ngân sách địa phương; chưa thực hiện đầy đủ quy định về sử dụng nguồn thưởng vượt thu ngân sách Trung ương.

Bên cạnh đó, còn có sai sót trong lập và phê duyệt dự toán giá gói thầu xây lắp; tạm ứng vốn ngoài dự toán; chưa ban hành quy định về tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai...

Trong công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản phát hiện nhiều sai phạm trong phê duyệt dự toán tăng không đúng, các địa phương chưa bố trí đầy đủ và kịp thời vốn đối ứng cho các dự án theo cam kết...

Qua công tác thanh tra hành chính nội ngành cho thấy một số đơn vị chưa thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý thu và nộp NSNN.

Qua đó, Thanh tra Bộ Tài chính đã có kiến nghị với Bộ yêu cầu rà soát đôn đốc thu hồi nợ thuế và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp có vi phạm; đưa ra các kiến nghị chấn chỉnh công tác lập, trình quy hoạch đầu tư xây dựng, công tác khảo sát, thiết kế, dự toán, công tác đấu thầu và có các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với Kho bạc Nhà nước để có hướng dẫn, phối hợp trong việc xác nhận số liệu giải ngân, vốn dư cuối kỳ của các dự án sử dụng vốn đầu tư của ngành làm căn cứ quyết toán vốn đầu tư xây dựng hàng năm, quyết toán dự án hoàn thành theo quy định...

Thanh tra Bộ Tài chính cũng kiến nghị với các Bộ ngành, địa phương có liên quan bổ sung các quy trình, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, điều hành, cơ chế chính sách đặc thù của các ngành, địa phương để đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với thực tế của địa phương.