Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, thuộc ranh giới hành chính 7 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Quy hoạch xác định một cơ sở xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh (Sóc Sơn - Hà Nội) có diện tích 257ha, công suất 6.000 tấn/ngày, tiếp nhận và xử lý chất thải rắn thông thường khu vực Hà Nội, chất thải rắn nguy hại cho các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên; 5 cơ sở xử lý chất thải rắn cấp vùng tỉnh, có chức năng cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn liên tỉnh, với tổng diện tích 231ha, công suất 11.500 tấn/ngày.

Đối với cơ sở xử lý chất thải rắn hiện có, phải thực hiện giải pháp hạn chế ảnh hưởng môi trường trước năm 2020, như chuyển đổi công nghệ hạn chế chôn lấp; đóng cửa bãi không hợp vệ sinh… Dự báo, đến năm 2020, tổng lượng chất thải rắn phát sinh khoảng 38.980 tấn/ngày, trong đó chất thải nguy hại khoảng 2.940 tấn/ngày.

Khánh Khoa