Quy hoạch phát triển nghệ thuật biểu diễn Việt Nam đến năm 2010

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    Với quan điểm chỉ đạo phát triển nghệ thuật biểu diễn nhằm góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, ngày 28- 3, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nghệ thuật biểu diễn Việt Nam đến năm 2010 với các nội dung cụ thể dưới đây.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119301&sub=68&top=40