Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn tại vùng kinh tế trọng điểm

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Bộ GTVT đã giao cơ quan chức năng xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn tại các vùng kinh tế trọng điểm. Viện Chiến lược và Phát triển GTVT có trách nhiệm cập nhật, bổ sung, hoàn thiện báo cáo quy hoạch trình Bộ GTVT trong tháng 10-2008.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/179539