Quy định về việc đóng BHXH bắt buộc của người sử dụng lao động

(ANTĐ) - Hỏi: Do đặc điểm ngành nghề và quy mô hoạt động nên công ty của tôi sử dụng rất ít lao động (chỉ có 5 người). Vậy theo quy định của pháp luật hiện hành tôi có phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc cho người lao động không hay có thể trả trực tiếp bảo hiểm xã hội cùng với lương cho người lao động?

(Việt Trì - Phú Thọ) Trả lời: Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia (khoản 2 điều 3 - Luật BHXH). Theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật BHXH thì việc tham gia loại hình bảo hiểm xã hội bắt buộc không phụ thuộc vào số lượng người lao động trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động mà căn cứ vào loại Hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người lao động, cụ thể là: Tại khoản 2, điều 2 - Luật BHXH quy định: “Người sử dụng lao động tham gia BHXH bắt buộc bao gồm cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động”. Theo khoản 1, điều 141 - Bộ luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung năm 2007 thì: “Loại hình BHXH bắt buộc được áp dụng đối với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên và hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Ở những doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức này, người sử dụng lao động và người lao động phải đóng BHXH theo quy định tại điều 149 của Bộ luật này và người lao động được hưởng các chế độ trợ cấp BHXH ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, hưu trí và tử tuất“. Do đó, mặc dù công ty của bạn có sử dụng rất ít lao động, nhưng cứ có lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên và hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì công ty của bạn vẫn phải đóng BHXH bắt buộc cho người lao động.