Quy định về thời hạn bảo quan hồ sơ, tài liệu của ngành Tài chính

(Tài chính) Ngày 6/11, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 155/2013/TT-BTC quy định về thời hạn bảo quan hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành Tài chính. Theo đó, Thông tư này quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành Tài chính và áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tại Thông tư có hướng dẫn cụ thể về bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu. Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành Tài chính áp dụng đối với các nhóm hồ sơ, tài liệu như: Tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị và tài liệu chuyên ngành phân theo từng lĩnh vực hoạt động.

Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu ngành Tài chính dùng để xác định thời hạn bảo quản cho các hồ sơ, tài liệu hình thành trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tài chính. Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu ngành Tài chính được quy định gồm hai mức như sau:

Thứ nhất, bảo quản vĩnh viễn. Những tài liệu được bảo quản không xác định thời gian.

Những hồ sơ, tài liệu thuộc mức này được bảo quản tại lưu trữ hiện hành (lưu trữ cơ quan hoặc lưu trữ cơ quan cấp trên trực tiếp), sau đó được lựa chọn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử khi đến hạn theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Khi lựa chọn tài liệu giao nộp vào Lưu trữ lịch sử, phải xem xét mức độ đầy đủ của khối (phông) tài liệu, những giai đoạn, thời điểm lịch sử; nếu cần thiết có thể nâng các hồ sơ, tài liệu thuộc đối tượng bảo quản có thời hạn lên mức bảo quản vĩnh viễn.

Thứ hai, bảo quản có thời hạn.

Những tài liệu được xác định cụ thể thời hạn bảo quản bằng số năm tính từ ngày văn bản được ban hành, hoặc từ ngày hồ sơ công việc được giải quyết xong. Những hồ sơ, tài liệu thuộc mức này được bảo quản tại lưu trữ hiện hành (lưu trữ cơ quan hoặc lưu trữ cơ quan cấp trên trực tiếp), đến khi hết hạn bảo quản sẽ được thống kê, trình Hội đồng Xác định giá trị tài liệu của cơ quan xem xét để quyết định tiếp tục giữ lại bảo quản hay loại ra tiêu hủy. Việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị phải được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014, thay thế Quyết định số 5270/QĐ-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của Bộ Tài chính.

Theo mof.gov.vn