Quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động

QĐND - Bạn đọc Nguyễn Thu Trang ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động được pháp luật quy định như thế nào?

QĐND - Bạn đọc Nguyễn Thu Trang ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại Điều 8, Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động có quyền và nghĩa vụ như sau: Người sử dụng lao động có quyền tuyển chọn lao động, bố trí, điều hành lao động theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh; có quyền khen thưởng và xử lý các vi phạm kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật lao động. Người sử dụng lao động có quyền cử đại diện để thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp hoặc thỏa ước lao động tập thể ngành; có trách nhiệm cộng tác với công đoàn bàn bạc các vấn đề về quan hệ lao động, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và những thỏa thuận khác với người lao động, tôn trọng danh dự, nhân phẩm và đối sử đúng đắn với người lao động.

Còn, Điều 9, Bộ luật Lao động quy định, người sử dụng lao động có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết việc tranh chấp lao động. Nhà nước khuyến khích việc giải quyết tranh chấp lao động bằng hòa giải và trọng tài.

QĐND