Quy định nhiệm vụ Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển doanh nghiệp

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Ngày 7/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và tổ chức bộ máy của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/231107/Default.aspx