Quy định mới về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

    Báo VOV
    Gốc

    Quyết định nêu rõ: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Tài chính quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán

    Ngày 11/9, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2009. Quyết định nêu rõ: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Tài chính quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán; trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán; quản lý các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực chứng khoán, thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có 15 đơn vị trực thuộc, gồm: 9 vụ, Văn phòng, Cơ quan đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh, Thanh tra, Cục Công nghệ thông tin, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo chứng khoán và Tạp chí Chứng khoán. Ủy ban có Chủ tịch và không quá 3 Phó Chủ tịch./. TTXVN

    Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/quy-dinh-moi-ve-uy-ban-chung-khoan-nha-nuoc/20099/121581.vov