Quy định mới về quản lý đầu tư phát triển đô thị

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị. Theo đó, Nghị định điều chỉnh các hoạt động liên quan đến việc đầu tư phát triển đô thị bao gồm: quy hoạch đô thị; hình thành, công bố kế hoạch triển khai các khu vực phát triển đô thị; thực hiện đầu tư xây dựng và vận hành, khai thác, chuyển giao các dự án đầu tư phát triển đô thị.

Nghị định được áp dụng đối với các tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia các hoạt động liên quan đến việc đầu tư phát triển đô thị.

Theo Nghị định, nguyên tắc đầu tư phát triển đô thị phải bảo đảm phù hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và quốc gia, tuân thủ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, kế hoạch triển khai khu vực phát triển đô thị, pháp luật về đầu tư xây dựng và pháp luật có liên quan; bảo đảm phát triển đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kiến trúc cảnh quan trong đô thị, gắn với an ninh quốc phòng; bảo đảm khai thác và sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn lực; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, thảm họa thiên tai nhằm mục tiêu phát triển bền vững; tạo ra môi trường sống tốt cho dân cư đô thị; bảo đảm lợi ích của cộng đồng hài hòa với lợi ích của nhà nước và nhà đầu tư; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bảo tồn, tôn tạo các di tích văn hóa, lịch sử hiện có.

Nghị định cũng quy định về khu vực phát triển đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng công trình trong đô thị; xử lý chuyển tiếp; trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý đầu tư phát triển đô thị...

Nghị định thay thế cho Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 5/1/2006 của Chính phủ. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 1/3/2013