Quy định mới về chế độ thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 46/2010/NĐ-CP về chế độ thôi việc và nghỉ hưu với công chức. Nghị định này có hiệu lực từ 1-7-2010.

Đây là văn bản tiếp theo của Nghị định số 132/2007/NĐ-CP giúp cho công chức nhà nước có nguyện vọng xin thôi việc hoặc về hưu sớm. Nghị định này thay thế các quy định sau: Nghị định số 54/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức; Nghị định số 143/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu. Điều 1 của Nghị định 46 quy định phạm vi và đối tượng áp dụng như sau: 1. Nghị định này quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức nêu tại Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức. 2. Công chức thôi việc, nghỉ hưu do sắp xếp tổ chức thực hiện theo quy định tại Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Điều 3 quy định với trường hợp công chức được hưởng chế độ thôi việc như sau: Theo nguyện vọng và được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý; Do 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật Cán bộ, công chức. Điều 4 quy định về thủ tục giải quyết thôi việc: Công chức phải làm đơn gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền; Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn, nếu đồng ý cho công chức thôi việc thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định thôi việc bằng văn bản; nếu không đồng ý cho công chức thôi việc thì trả lời công chức bằng văn bản và nêu rõ lý do theo quy định tại điểm c khoản này. Nghị định cũng quy định một số lý do không giải quyết thôi việc như: Công chức đang trong thời gian thực hiện việc luân chuyển, biệt phái, đang bị xem xét kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Công chức chưa phục vụ đủ thời gian theo cam kết với cơ quan, tổ chức, đơn vị khi được xét tuyển; Công chức chưa hoàn thành việc thanh toán các khoản tiền, tài sản thuộc trách nhiệm của cá nhân đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị... Điều 5 quy định công chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc như sau: cứ mỗi năm làm việc được tính bằng (một phần hai) tháng lương hiện hưởng, gồm: mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có). Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 (một) tháng lương hiện hưởng. Điều 7 đã qui định rõ nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc. Quy định chi tiết xem tại Nghị định 46/2010/NĐ-CP. B.Đ