Quy định mới nhất về việc thu hồi giấy phép lái xe

Bộ GTVT quy định về 6 trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe mà người dân cần nắm rõ.

Bộ GTVT đã ban hành Thông tư 05/2024 sửa đổi Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái.

Theo đó, 6 trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe từ 1-6-2024

Cụ thể, khoản 14 Điều 33 Thông tư 12/2017 (sửa đổi tại Thông tư 05/2024) quy định các trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe bao gồm:

- Người lái xe có hành vi gian dối để được cấp giấy phép lái xe;

- Người lái xe tẩy, xóa, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe;

- Để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình;

- Cơ quan có thẩm quyền cấp cho người không đủ điều kiện;

- Có sai sót một trong các thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạng giấy phép lái xe, giá trị cấp, ngày trúng tuyển, người ký;

- Thông qua việc khám sức khỏe Cơ quan có thẩm quyền xác định trong cơ thể người lái xe có chất ma túy (trừ các hành vi xử lý theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 10 Điều 5; điểm h và điểm i khoản 8 Điều 6 Nghị định 100/2019).

 Để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình sẽ bị thu hồi. Ảnh: MINH HOÀNG

Để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình sẽ bị thu hồi. Ảnh: MINH HOÀNG

Trình tự thu hồi Giấy phép lái xe từ 1-6-2024

Cụ thể tại khoản 15 Điều 33 Thông tư 12/2017 của Bộ GTVT (sửa đổi tại Thông tư 05/2024), cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe thực hiện thu hồi theo trình tự sau:

- Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe ra quyết định thu hồi và hủy bỏ giấy phép lái xe. Nội dung của quyết định nêu rõ lý do thu hồi và hủy bỏ;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định thu hồi giấy phép lái xe, người lái xe phải nộp giấy phép lái xe bị thu hồi đến cơ quan thu hồi giấy phép lái xe và cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe có trách nhiệm thu hồi giấy phép lái xe đã cấp và hủy bỏ theo quy định;

- Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lái xe đã sáp nhập, chia, tách, giải thể thì cơ quan có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ giấy phép lái xe là cơ quan đang quản lý sổ gốc cấp giấy phép lái xe.

THY NHUNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/quy-dinh-moi-nhat-ve-viec-thu-hoi-giay-phep-lai-xe-post796881.html