Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Theo đó, điểm đáng chú ý là việc lựa chọn nhà thầu qua mạng (NTQM) được thực hiện đối với các gói thầu dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và hỗn hợp có hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp và chỉ định thầu. Việc áp dụng lựa chọn NTQM thực hiện theo lộ trình do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Nguyên tắc áp dụng lựa chọn NTQM là khi thực hiện lựa chọn NTQM, bên mời thầu, nhà thầu phải thực hiện đăng ký một lần trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu...

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-8-2014.