Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 157 quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=108866&sub=68&top=40