Quy định chế độ tiền lương đối với công ty mẹ do Nhà nước làm chủ sở hữu

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ngày 4-10 ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 141 ngày 5-9-2007 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương đối với công ty mẹ do Nhà nước làm chủ sở hữu và các công ty con trong Tập đoàn kinh tế. Dưới đây là nội dung của Thông tư.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107160&sub=68&top=40