Quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư

    Báo Giao Thông
    Gốc

    Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 69/2009/NĐ-CP quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Nghị định này quy định bổ sung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; giá đất; giao đất, cho thuê đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và gia hạn sử dụng đất. Nghị định bao gồm 3 chương và 41 điều, trong đó chương II quy định trực tiếp việc quy hoạch sử dụng đất; giá đất; bồi thường, hỗ trợ tái định cư; trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; phát triển quỹ đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất, sử dụng đất công trình ngầm và gia hạn sử dụng đất.

    Nguồn Giao Thông: http://giaothongvantai.com.vn/Desktop.aspx/News/Chu-truong-Quyet-dinh-moi/Quy_dinh_bo_sung_quy_hoach_su_dung_dat_thu_hoi_dat_boi_thuong_ho_tro_tai_dinh_cu/