Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Bộ Tài chính vừa ra Thông tư số 111/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Theo đó, Ngân hàng Phát triển Việt Nam hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0%, không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi.