Quy chế quản lý chất thải y tế

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    Ngày 30-11, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số: 43/2007/QĐ-BYT về việc ban hành quy chế quản lý chất thải y tế. Theo đó, văn bản nghiêm cấm buôn bán và tái chế chất thải y tế nguy hại.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=113347&sub=68&top=40