Quy chế hoạt động của Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về ASW, tạo thuận lợi thương mại

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 323/QĐ-UBCĐASW ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại.

Quy chế hoạt động của Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về ASW, tạo thuận lợi thương mại - Ảnh 1

Ảnh minh họa. Ảnh: Thu Hòa.

Quy chế nêu rõ Ủy ban chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia theo Hiệp định và nghị định thư về xây dựng và thực hiện cơ chế một cửa ASEAN; triển khai các giải pháp đồng bộ để tạo thuận lợi thương mại và giao lưu hàng hóa qua biên giới, có trách nhiệm, quyền hạn quy định tại Điều 2 Quyết định 1899/QĐ-TTg ngày 4-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kết hợp trách nhiệm của tập thể Ủy ban chỉ đạo với việc đề cao quyền hạn và trách nhiệm cá nhân của Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các Ủy ban chỉ đạo.

Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các ủy viên Ủy ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Mỗi ủy viên Ủy ban chỉ đạo được phân công và chịu trách nhiệm về việc tổ chức, phối hợp và triển khai thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại trong phạm vi bộ, cơ quan mình quản lý và phân công của Trưởng ban Ủy ban chỉ đạo.

Cụ thể, quy chế nêu rõ trách nhiệm của Trưởng ban Ủy ban chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về các mặt công tác, hoạt động chung của Ủy ban chỉ đạo; lãnh đạo, điều hành hoạt động của Ủy ban chỉ đạo; phê duyệt quy chế làm việc, kế hoạch triển khai thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại; phê duyệt, chỉ đạo thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành trong việc tổ chức, xây dựng và triển khai thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại;

Kiến nghị việc cử đại diện của Việt Nam tham gia Ban chỉ đạo của ASEAN và các Nhóm làm việc của ASEAN về Cơ chế một cửa ASEAN và các Nhóm hoặc cơ cấu làm việc theo yêu cầu của việc triển khai các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan đến tạo thuận lợi cho thương mại và giao lưu hàng hóa qua biên giới; trình hoặc phê duyệt theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ về các thỏa thuận hợp tác giữa các nước ASEAN liên quan đến hoạt động triển khai Cơ chế một cửa ASEAN không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Điều ước quốc tế năm 2016.

Phó Trưởng ban có trách nhiệm giúp Trưởng ban điều hành trực tiếp hoạt động của Ủy ban chỉ đạo như: Điều phối các hoạt động chung của Ủy ban chỉ đạo; chỉ đạo các mặt hoạt động của Cơ quan thường trực Ủy ban chỉ đạo; điều phối việc tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch để triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại…

Đối với các ủy viên Ủy ban chỉ đạo, có nhiệm vụ làm đầu mối thông tin, báo cáo và tổ chức triển khai, thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại trong phạm vi bộ, ngành, cơ quan mình quản lý, theo dõi…

Trách nhiệm của Cơ quan thường trực chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Ủy ban chỉ đạo và việc phối hợp hoạt động giữa các ủy viên Ủy ban chỉ đạo trong triển khai thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại quy định tại quy chế. Đề xuất, kiến nghị Trưởng ban Ủy ban chỉ đạo xem xét, xử lý các vấn đề có liên quan đến hoạt động chung của Ủy ban chỉ đạo. Đôn đốc, giám sát các ủy viên Ủy ban chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quy chế và nhiệm vụ khác của Ủy ban chỉ đạo giao.

Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một quốc gia và tạo thuận lợi thương mại được thành lập theo Quyết định 1899/QĐ-TTg ngày 4-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban này do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Phó Trưởng ban.

Các Ủy viên gồm Thứ trưởng các Bộ: Công an, Công Thương, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Y tế, Nội vụ; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Cơ quan thường trực của Ủy ban chỉ đạo quốc gia đặt tại Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính).

N.Linh