Quy chế đi công tác cơ sở trong ngành y tế

    Gốc

    ND - Hỏi: Quy chế hoạt động của các đoàn đi công tác cơ sở trong ngành y tế?

      Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=127052&sub=69&top=40