Quy chế đào tạo tiến sĩ sẽ nâng tiêu chuẩn đối với nghiên cứu sinh

Theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT) Nguyễn Thị Kim Phụng, Bộ GD-ĐT đã bắt tay vào điều chỉnh quy chế đào tạo tiến sĩ hiện hành.

Theo đó, quy chế mới sẽ bảo đảm nâng cao tính tự chủ và trách nhiệm giải trình của các cơ sở đào tạo với các yêu cầu cụ thể về ngoại ngữ, về công bố khoa học cao hơn đối với ứng viên dự tuyển, nghiên cứu sinh, người hướng dẫn. Quy chế cũng bổ sung những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của cơ sở đào tạo trong quản lý nghiên cứu sinh, trách nhiệm của Hội đồng chấm luận án, của người hướng dẫn và nghiên cứu sinh trong trường hợp có khiếu kiện về nội dung và chất lượng của luận án...

Quỳnh Phạm