"Quốc hội ủng hộ chủ trương khai thác bô-xít"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT - Trước thềm kỳ họp thứ 5, QH khóa XII, chương trình làm việc do Văn phòng QH công bố nóng hơn với dự án bô xít Tây Nguyên. QH sẽ xét báo cáo chi tiết của Chính phủ về việc triển khai dự án.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=150162