Quốc hội thông qua Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) và Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)

Sáng 20-6, Quốc hội đã thông qua hai dự luật gồm Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) và Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi). Quốc hội cũng đã đón Ngài Youri Latortue, Chủ tịch Thượng viện Haiti và đoàn đã đến thăm, dự khán phiên họp toàn thể tại hội trường.

Sau khi nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật này với tỷ lệ 92,46%.

Những điểm mới trong Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước gồm phạm vi trách nhiệm, nguyên tắc và giải quyết bồi thường của Nhà nước, xác định cơ quan giải quyết bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự, lập dự toán, quyết toán kinh phí bồi thường, và về bồi thường thiệt hại về tinh thần đối với người thân thích của người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự.

Luật cũng quy định rõ về thời hiệu yêu cầu bồi thường, quyền và nghĩa vụ của người bị thiệt hại, thiệt hại được bồi thường và các thiệt hại Nhà nước không bồi thường, tạm ứng kinh phí bồi thường, thành phần thương lượng việc bồi thường, khởi kiện tại Tòa án và xác định Tòa án có thẩm quyền giải quyết yêu cầu bồi thường, phục hồi danh dự, trách nhiệm hoàn trả…

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2018.

Tiếp đó, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) và biểu quyết thông qua Luật này với tỷ lệ 93,08%.

Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) chỉnh lý một số nội dung như đối tượng được trợ giúp pháp lý, xã hội hóa, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, lĩnh vực, hình thức trợ giúp pháp lý… Luật cũng điều chỉnh và quy định rõ phạm vi điều chỉnh của Luật, nguồn tài chính cho công tác trợ giúp pháp lý và hỗ trợ thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình tại các huyện nghèo, xã nghèo, các quy định liên quan đến Trợ giúp viên pháp lý…

Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) có 9 chương, 78 điều, có hiệu lực từ ngày 1-1-2018.

Cũng trong sáng 20-6, Đoàn Đại biểu cấp cao Thượng viện Cộng hòa Haiti do Ngài Youri Latortue, Chủ tịch Thượng viện đã có chuyến thăm và dự khán phiên họp toàn thể của Quốc hội tại hội trường. Ngài Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Haiti và đoàn ở thăm Việt Nam từ ngày 17 đến 22-6.