Quốc hội thảo luận tổ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Các đại biểu nhận định Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm, giải ngân vốn đầu tư công và xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông được đẩy mạnh là những thành tựu nổi bật, tạo tiền đề cho quá trình phục hồi tăng trưởng và phát triển kinh tế.Tố Tuấn

Nguồn Tây Ninh: https://baotayninh.vn/video/xem-video/quoc-hoi-thao-luan-to-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-15231.html