Quiz tiếng Anh: Nhìn hình đoán điểm chung

Bạn tìm xem hai hình ảnh có thể cùng bắt đầu bằng một chữ cái tiếng Anh nào.

Ví dụ:

=> Vậy chữ cái chung là P.

Hãy bắt tay vào làm nào!

Một từ có 3 chữ cái.

Một từ có 6 chữ cái.

Một từ có 4 chữ cái.

Một từ có 5 chữ cái.

Một từ có 5 chữ cái.

Một từ có 8 chữ cái.

Một từ có 6 chữ cái.

Một từ có 6 chữ cái.

Một từ có 5 chữ cái.

Một từ có 4 chữ cái.

Ốc Sên